Page 21 - ADART 2018 Revisi final #

Basic HTML Version

3. Rapat Kerja Pengurus Pusat mempunyai wewenang :
a. Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional,
b. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam melaksanakan program kerja dan
pengembangan organisasi.
4. Apabila diperlukan untuk membahas suatu hal tertentu, maka Pengurus Pusat
dapat mengadakan Rapat Kerja Terbatas Pengurus Pusat yang dihadiri oleh anggota
Pengurus Pusat, Direktur Eksekutif dan dapat mengundang nara sumber yang jadwal
waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 25
1. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Daerah (MAPAMDA) adalah merupakan
forum tertinggi/kekuasaan tertinggi tingkat Provinsi,
2. MAPAMDA dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus Daerah yang tempatnya
ditentukan sesuai Keputusan MAPAMDA sebelumnya,
3. MAPAMDA mempunyai wewenang :
a. Menetapkan tata tertib MAPAMDA,
b. Menilai dan Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah,
c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah,
d. Memilih Pengurus Daerah.
Pasal 26
1. Rapat Kerja Daerah adalah rapat kerja yang dipimpin Ketua Pengurus Daerah dan
dihadiri oleh seluruh pengurus dan seluruh anggota serta nara sumber lain jika
diperlukan,
2. Rapat Kerja Daerah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun,
3. Rapat Kerja Daerah mempunyai wewenang :
a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Daerah,
b. Menetapkan program Kerja Pengurus Daerah,
c. Dapat menetapkan penggantian antar waktu Pengurus Daerah.
BAB VII
TATA CARA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 27
1. Pelaporan keuangan merupakan gambaran keseluruhan atas aktifitas keuangan
organisasi, baik pusat maupun daerah dan afiliasi, oleh karena itu, pelaporan
keuangan dari daerah ke pusat perlu konsolidasi,
179